MCR036016P Interdyscyplinarny projekt zespołowy. Realizacja projektu mechatronicznego w grupach.

C1. Umiejętność analizy liniowych, stacjonarnych i skupionych obwodów elektrycznych w stanach ustalonych,
C2. Uświadomienie studentowi możliwości zastosowania metod, technik i narzędzi używanych w elektrotechnice do ich
wykorzystania w praktyce inżynierskiej.
C3. Wyrobienie umiejętności stosowania technik obliczeniowych w elektrycznych obwodach liniowych.