Wymagania wstępne w zakresie wiedzy i umiejętności

W zakresie wiedzy:

Znajomość podstaw elektrotechniki, rachunku różniczkowego oraz funkcji i liczb zespolonych.

W zakresie umiejętności:

1. Praktyczna umiejętność posługiwania się rachunkiem różniczkowym oraz funkcjami zespolonymi.

2. Umiejętność wykorzystania transformat Laplace’a i Fouriera.

Cele przedmiotu

1. Przyswojenie wiedzy teoretycznej z zakresu dynamiki, statyki i jakości regulacji oraz stabilności ciągłych liniowych układów automatyki

2. Przyswojenie wiedzy teoretycznej z zakresu układów regulacyjnych zapewniających uzyskanie pożądanych cech układu sterowania.

3. Nabycie praktycznej umiejętności matematycznej analizy i syntezy ciągłych liniowych układów automatyki.

4. Nabycie praktycznej umiejętności matematycznej analizy układów sterowania w celu badania stabilności i doboru odpowiedniego układu korekcji zapewniającego uzyskanie pożądanych cech regulacji.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Z zakresu wiedzy:

- Ma wiedzę w zakresie tworzenia modeli i określania parametrów statycznych i dynamicznych podstawowych członów układów regulacji.

- Ma wiedzę w zakresie analizy, działania i jakości układów regulacji automatycznej.

- Ma wiedzę w zakresie stabilności układów sterowania oraz doboru korektorów zapewniających polepszenie jakości regulacji i jej optymalizacji.

Z zakresu umiejętności:

- Potrafi dokonać matematycznej analizy i syntezy podstawowych członów oraz złożonych układów regulacji automatycznej.

- Potrafi dokonać oceny stabilności układu regulacji oraz zaprojektować różne typy korektorów zapewniających uzyskanie pożądanych cech układu sterowania.
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa i prawnej ochrony własności intelektualnej. Prawo własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem patentów. Sporządzenie opisu patentowego i wzoru użytkowego. Formułowanie zastrzeżeń patentowych., Prawo autorskie – sposoby ochrony. Prawna ochrona twórczości inżynierskiej i programów komputerowych. Granice autorskich praw majątkowych, dozwolony użytek, obrót autorskimi prawami majątkowymi (licencje). Prawo autorskie a internet. Plagiat.


Kurs obejmuje wykład i ćwiczenia laboratoryjne.
Na wykładzie omawiane są podstawowe problemy metrologii, niepewność pomiarów, właściwości elektrycznych przyrządów analogowych i cyfrowych oraz posługiwanie się nimi. Omawiane są pomiary napięcia i prądu stałego i zmiennego, rezystancji i impedancji, mocy i energii elektrycznej.
W laboratorium realizowane są ćwiczenia eksperymentalne w których studenci poznają praktyczne tajniki pomiarów elektrycznych i uczą się opracowywania wyników pomiarów z uwzględnieniem niepewności pomiarów.

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z budową, programowaniem i wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z podstawami elektroniki analogowej i cyfrowej.