„Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel”
POWR.03.04.00-00-D152/16

Jednym z kluczowych elementów w rozwoju współczesnego szkolnictwa wyższego jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej. W tym kontekście projekt „Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel” wychodzi naprzeciw wyzwaniom pojawiającym się w procesie nauczania na poziomie wyższym. Głównym beneficjentem projektu jest kadra dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej, do której skierowana jest oferta programów szkoleniowych z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją. Szkolenia te będą realizowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej, jak również przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne. W opracowanych założeniach projekt nawiązuje bezpośrednio do realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, tj. podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego, a tym samym wypełnia cel szczegółowy POWER: wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego.